Start
wtorek, 21 sierpień 2018
 
Menu główne
Projekty
Smart Gimnazjalista
Życie szkoły
Sport szkolny
Konkursy
Wymiana młodzieży
Wolontariat
Organizacja
e-Dziennik
Prawo szkolne
Statut
Wymagania edukacyjne
Regulaminy
Projekty edukacyjne
Inne dokumenty
Organizacje szkolne
Regulamin RR
Skład RR
Konto bankowe RR
SU - publikacje
Dokumentacja SU
O szkole ...
Motto szkoły
Patron szkoły
Inne
Galeria
Kontakt
Smart Gimnazjalista, czyli zajęcia rozwijająco-doskonalące dla uczniów szkół gimnazjalnych
Opis projektu

Projekt skierowany jest do grupy 800(392dz/408ch) uczniów wszystkich szkół gimnazjalnych miasta Słupska oraz 156 (116K/40M) nauczycieli. Dzieci mogą brać udział w różnych zajęciach, a w roku 2017 zostanie przeprowadzona rekrut uzupełniająca. W czasie trwania projektu doposażone zostaną pracownie fizyczna i chemiczna we wszystkich gimnazjach, a nauczyciele przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w 5 gimnazjach będą na swoich zajęciach wykorzystywać zakupiony w projekcie sprzęt wykorzystujący technikę TIK. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej przyczyniająca się do wzrostu poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów, przekładającego się na poprawę wyników egzaminu zewnętrznego. Projekt także doskonali nauczycieli w zakresie przygotowania do kształcenia kompetencji kluczowych, a także zadania tworzące silniejsze powiązania szkół z ich otoczeniem, szczególnie z pracodawcami i przedsiębiorcami. Oferowane w projekcie wsparcie wynika z diagnozy przeprowadzonej przez szkoły i zatwierdzonej przez organ prowadzący przed dniem złożenia WND. Działania: -Klub młodego racjonalizatora -Klub młodego astronoma -Warsztaty robotyki i kreatywności -Przedsiębiorczość, czyli planowanie rozwoju -Informatyka not for noobs -Zajęcia z matematyki i informatyki dla dzieci z orzeczeniami z wykorzystaniem tablicy interaktywnej -Zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki i chemii dla uczniów słabych -Szkolenie podnoszące kluczowe i cyfrowe kompetencje uczniów -Podnoszenie kluczowych i cyfrowych kompetencji nauczycieli -Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu oligofrenopedagogiki.Plan zajęć

Niebawem pojawią się pełne informacje dotyczące projektu


Realizacja zajęć

 1. Klub młodego racjonalizatora
 2. Klub młodego astronoma
 3. Informatyka not for noobs
 4. Warsztaty z robotyki i kreatywności dla uczniów
 5. Przedsiębiorczość, czyli planowanie rozwoju
 6. Zajęcia z matematyki i informatyki z wykorzystaniem tablic interaktywnych dla dzieci z orzeczeniami
 7. Zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki i chemii dla uczniów słabych
 8. Studia podyplomowe nadające kwalifikacje dla 6 nauczycieli Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Słupsku
 9. Szkolenia podnoszące kluczowe i cyfrowe kompetencje uczniów
 10. Podnoszenie kluczowych i cyfrowych kompetencji nauczycieli

Rekrutacja


Zamówienia publiczne


SIWZ 8 - Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.09.2017 r.


SIWZ 7 - Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.07.2017 r.


SIWZ 5 - Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 8.05.2017 r.


SIWZ 4 - Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.03.2017 r.


SIWZ 3 - Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.02.2017 r.

Dostawa wraz z instalacją fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i prawnych sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń w ramach projektu pn.” Smart Gimnazjalista, czyli zajęcia rozwijająco - doskonalące dla uczniów szkół gimnazjalnych”


SIWZ 2 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na:

Dostawę i wyposażenie pracowni w ramach projektu pn.” Smart Gimnazjalista, czyli zajęcia rozwijająco - doskonalące dla uczniów szkół gimnazjalnych”


zmiana z dnia 17.01.2017


Informacja z dnia 24.01.2017


Zapytania ofertowe na prowadzenie zajęć w ramach projektu Smart gimnazjalista

Zapytanie ofertowe nr 1/G4 /RPO/2017

 • Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych z dla 2 grup 10 osobowych uczniów/uczennic z „fizyki” w dwóch szkołach G2 i G4.
 • Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć fizyki w zakresie kompetencji kluczowych w charakterze nauczyciela dla uczniów/uczennic gimnazjum w Słupsku w wymiarze 2 godzin tygodniowo, łącznie 120 godzin w okresie od stycznia 2017 do 22.06.2018 roku.

Pełny tekst:

(plik PDF) Załącznik 1 (plik DOC) Załącznik 2 (plik DOC) Załącznik 3 (plik DOC) Załącznik 4 (plik DOC)

Zamówienia publiczne - Archiwum


SIWZ 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na:

Dostawę wraz z instalacją fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i prawnych sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń w ramach projektu pn.” Smart Gimnazjalista, czyli zajęcia rozwijająco - doskonalące dla uczniów szkół gimnazjalnych”zmiana z dnia 10.01.2017


zmiana z dnia 11.01.2017


17.01.2017

Informacja dotycząca przetargu nieograniczobego pn. Dostawa wraz z instalacją fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i prawnych sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń w ramach projektu pn.” Smart Gimnazjalista, czyli zajęcia rozwijająco - doskonalące dla uczniów szkół gimnazjalnych”


19.01.2017


07.02.2017


10.02.2017


Zapytania ofertowe na prowadzenie zajęć w ramach projektu Smart gimnazjalista


Zapytanie ofertowe nr 1/G4 /RPO/2016

 • Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla 4 grup 10 osobowych uczniów/uczennic z „przedsiębiorczości” w dwóch szkołach G2 i G4.
 • Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć przedsiębiorczości w zakresie kompetencji kluczowych w charakterze nauczyciela dla uczniów/uczennic gimnazjum w Słupsku w wymiarze 4 godzin tygodniowo, łącznie 480 godzin w okresie od stycznia 2017 do 22.06.2018 roku.

Pełny tekst:

(plik PDF) (plik DOC)


Zapytanie ofertowe nr 2/G4 /RPO/2016

 • Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla 2 grup 10 osobowych uczniów/uczennic z „geografii”
 • Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć geografii w zakresie kompetencji kluczowych w charakterze nauczyciela dla uczniów/uczennic gimnazjum w Słupsku w wymiarze 2 godzin tygodniowo, łącznie 120 godzin w okresie od stycznia 2017roku do 22.06.2018 roku.

Pełny tekst:

(plik PDF) (plik DOC)


Zapytanie ofertowe nr 3/G4 /RPO/2016

 • Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla 8 grup 10 osobowych uczniów/uczennic z G2, G4, G5, G6, z zakresu projektowania i budowy robotów oraz naukę ich programowania. Celem jest wyposażenie uczniów/uczennice w wiedzę i umiejętności dotyczące projektowania i budowy robotów oraz naukę ich programowania. Łączna liczba godzin - 960. Zajęcia będą się odbywać we wszystkich gimnazjach w godzinach popołudniowych i prowadzone będą przez wykonawców w pracowniach.
 • Zakres przedmiotu zamówienia będzie prowadzony w okresie od stycznia 2017 do 22.06.2018 roku.

Pełny tekst:

(plik PDF) (plik DOC)


Rozeznanie cenowe nr 1/2016/P

Dokument PDF (2 strony)


 • Formularz rozeznania cenowego
 • Oświadczenie
 • Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy oferentem a zamawiającym
 • Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z zapytania ofertowego

Dokument WORD (4 strony)


© 2006 by Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4
im. Orła Białego w Słupsku


Projekt pn."Smart Gimnazjalista, czyli zajęcia rozwijająco-doskonalące dla uczniów szkół gimnazjalnych"